Posts Tagged Inleiding interventies

4.0. Inleiding interventies

4.0 Inleiding interventies Op basis van onderzoek en analyse zijn in 3.7. de knelpunten bepaald. Een programma van eisen is opgesteld om de gegenereerde oplossingen te kunnen selecteren. ‘Interventies’ staat in het teken van genereren en selecteren van interventies. Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken: 4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces: positionering van deze dissertation in

Lees meer

3.8.1. Programma van eisen

3.8.1. Programma van eisen Op basis van het literatuuronderzoek, veldonderzoek, knelpuntenanalyse en oorzaak en gevolganalyse is de set eisen en wensen opgesteld. Het proces van convergeren en divergeren leverde het set van eisen en wensen op. De eisen en wensen zijn ingedeeld volgens de methode van Moscow. De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen die populair is bij mensen

Lees meer

3.7.1 Knelpunten

3.7.1 Knelpunten In de knelpuntenanalyse is betrokken de resultaten van het veldonderzoek en het literatuuronderzoek. De knelpuntenanalyse levert maar liefst 13 knelpunten op. Nadere analyse van de knelpunten levert vier categorieën op, zodat de knelpunten kunnen worden ingedikt tot vier kernen. interne gerichtheid  · zowel medewerkers als management hebben onvoldoende externe gerichtheid; · het management zit overwegend in een hiërarchische

Lees meer

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1 Analyse veldonderzoek De veldonderzoeken zijn uitgebreid geanalyseerd en voorzien van conclusies. In onderstaand figuur worden de conclusies samengevat. Uitdaging: externe focus versus overheersende cultuur  PRACTICAL is een veranderslag aan het maken om te komen van taakorganisatie naar marktorganisatie. De snel afnemende subsidiestroom van het ministerie van LNV is hiervoor de directe aanleiding. PRACTICAL moet een sterke externe gerichtheid krijgen.

Lees meer

2.3.7. Analyse interventies

2.3.7. Analyse interventies De analyse vanuit het literatuuronderzoek met betrekking tot interventies kent zes thema’s: Organizational Development; basisprincipes; voorbeelden van interventies; resultaatverantwoordelijke teams; systeemdenken; de verandering versnellen. Organizational Development  De OD-stroming is kenmerkend voor het veranderingsproces binnen PRACTICAL: inzet van een set HRM-instrumenten, veranderingsdoel is de individu, maar ook de groep, groepsdynamische processen, participatief management, ontwikkelen van teamwork. Wat we

Lees meer

2.3.6. Verandering versnellen

2.3.6. De verandering versnellen Large scale interventions krijgen steeds meer aandacht om veranderprocessen te versnellen. Jacobs (1997) introduceerde als een van de eerste large scale interventions, waarmee complexe veranderingen in grote organisaties sneller en effectiever begeleid kunnen worden. De kern van de large scale interventions is ‘het integreren van denken en doen, zoals dat eigenlijk plaatsvindt in de relatie stuurgroep

Lees meer

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies Eerder betoogde ik al dat het aantal en soort interventies oneindig lijkt. Een aantal interventies zullen de revue passeren: intervisie; open-space bijeenkomsten; management by speech; zelfsturende teams; appreciative inquiry; causale diagrammen; sensemaking; SYMLOG. Intervisie  Het idee achter intervisie is een groep werknemers te helpen om de manier waarop taken uitvoeren te verbeteren door het verbeteren van

Lees meer

2.3.4. Basisprincipes van interventies

2.3.4. Basisprincipes van interventies Boonstra et al gaan in hun boek ‘Interveniëren en veranderen’ uit van interventies gericht op betekenis en interactie. Op zoek om op nieuwe manieren veranderingen vorm te geven, zijn er interventiemethodieken beproefd die de nadruk leggen op zoeken, begrijpen, handelen en leren in veranderingen. Kenmerkend voor deze interventies is de wens om mensen bij elkaar te

Lees meer

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen Cozijnsen en Vrakking Cozijnsen et al behandelen veranderingsstrategieën en de bijpassende interventies vanuit vier stromingen: diffusie- en adoptietheorieën; planned change-theorieën; Organizational Development-stroming; Organization Transformation-stroming. De eerste twee stromingen hebben in feite de meest klassieke veranderings- en innovatiestrategieën opgeleverd. Deze strategieën zijn in het kader van kleurendenken van De Caluwé te typeren als een mix tussen blauwdrukdenken en rooddrukdenken.

Lees meer

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies Het begrip interventie Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren. Interventiemethoden die in de organisatieontwikkeling

Lees meer