2.3. Interventies

2.3.7. Analyse interventies

2.3.7. Analyse interventies De analyse vanuit het literatuuronderzoek met betrekking tot interventies kent zes thema’s: Organizational Development; basisprincipes; voorbeelden van interventies; resultaatverantwoordelijke teams; systeemdenken; de verandering versnellen. Organizational Development  De OD-stroming is kenmerkend voor het veranderingsproces binnen PRACTICAL: inzet van een set HRM-instrumenten, veranderingsdoel is de individu, maar ook de groep, groepsdynamische processen, participatief management, ontwikkelen van teamwork. Wat we

Lees meer

2.3.6. Verandering versnellen

2.3.6. De verandering versnellen Large scale interventions krijgen steeds meer aandacht om veranderprocessen te versnellen. Jacobs (1997) introduceerde als een van de eerste large scale interventions, waarmee complexe veranderingen in grote organisaties sneller en effectiever begeleid kunnen worden. De kern van de large scale interventions is ‘het integreren van denken en doen, zoals dat eigenlijk plaatsvindt in de relatie stuurgroep

Lees meer

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies

2.3.5. Voorbeelden van interventies Eerder betoogde ik al dat het aantal en soort interventies oneindig lijkt. Een aantal interventies zullen de revue passeren: intervisie; open-space bijeenkomsten; management by speech; zelfsturende teams; appreciative inquiry; causale diagrammen; sensemaking; SYMLOG. Intervisie  Het idee achter intervisie is een groep werknemers te helpen om de manier waarop taken uitvoeren te verbeteren door het verbeteren van

Lees meer

2.3.4. Basisprincipes van interventies

2.3.4. Basisprincipes van interventies Boonstra et al gaan in hun boek ‘Interveniëren en veranderen’ uit van interventies gericht op betekenis en interactie. Op zoek om op nieuwe manieren veranderingen vorm te geven, zijn er interventiemethodieken beproefd die de nadruk leggen op zoeken, begrijpen, handelen en leren in veranderingen. Kenmerkend voor deze interventies is de wens om mensen bij elkaar te

Lees meer

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen

2.3.3. Interventiemodellen Cozijnsen en Vrakking Cozijnsen et al behandelen veranderingsstrategieën en de bijpassende interventies vanuit vier stromingen: diffusie- en adoptietheorieën; planned change-theorieën; Organizational Development-stroming; Organization Transformation-stroming. De eerste twee stromingen hebben in feite de meest klassieke veranderings- en innovatiestrategieën opgeleverd. Deze strategieën zijn in het kader van kleurendenken van De Caluwé te typeren als een mix tussen blauwdrukdenken en rooddrukdenken.

Lees meer

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies

2.3.2. Interventies Het begrip interventie Interveniëren is in principe tussenbeide komen of ingrijpen. De ene keer kan dat diagnostisch zijn, de andere keer probleemoplossend of procesbewakend. Bij veranderingsprocessen is het begrip interventie voornamelijk toegespitst geweest op mensen in de organisatie. De meeste interventiemethoden binnen organisatieontwikkeling werden toch vooral gebruikt om nieuw gedrag aan te leren. Interventiemethoden die in de organisatieontwikkeling

Lees meer

2.3.1. Inleiding interventies

2.3.1. Inleiding interventies De woorden interventie en interveniëren zijn het meest bekend in hun politiek-bestuurlijke en krijgskundige betekenis, waar ze vooral betrekking hebben op de bemoeienis met conflicten. Daarnaast komen deze woorden ook voor in het vakjargon van artsen en sociale wetenschappers. Het hoofdstuk ‘Interventies’ is een logische volgorde na ‘Motivatoren’ en ‘Veranderstrategieën’. De onderzoeksvraag richt zich op het veranderingsproces

Lees meer