Praktijkcase

4.3.1. Selectie interventies

4.3.1. Selectie interventies     Met de programmamanagers en de manager P&O zijn de interventies gescoord: per interventie is op basis van een vijfpuntschaal iedere eis gescoord op relevantie voor de organisatie. Door de wegingsfactoren per eis aan de scores te koppelen, is per knelpunt vastgesteld welke interventies kunnen worden ingezet om het betreffende knelpunt op te lossen. Voor de

Lees meer

4.2.2. Mogelijke interventies

4.2.2. Mogelijke interventies De gegenereerde interventies worden gekoppeld aan de knelpunten. Het vergroten van de externe gerichtheid  Resultaatverantwoordelijke teams. Als teams medebepalend zijn ten aanzien van doelen, werkwijze en de bijdragen van alle leden ontwerpen rond een zo compleet mogelijk opgaaf, dan zal dat sterk het regelvermogen en het plezier in het eigen werk kunnen vergroten. Zij zijn dan meer

Lees meer

4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies

4.2.1. Basis voor genereren mogelijke interventies Voor het genereren van mogelijke interventies is uitgegaan van: een normatief-reëducatieve veranderstrategie  De strategie gaat ervan uit dat een verandering in een actiepatroon van mensen alleen optreedt als de betrokkenen ertoe gebracht kunnen worden hun normatieve oriëntatie ten aanzien van oude patronen te veranderen en te leren zich aan nieuwe patronen te binden. Bij

Lees meer

4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces

4.1.  Aansluiting op het huidige veranderproces Deel van een groter geheel Voor het genereren en selecteren van mogelijke interventies en het schrijven van een plan van aanpak is het van belang te beseffen dat deze laatste stappen moeten passen binnen een groter geheel. Er is reeds een veranderproces gaande, de organisatie wordt door een externe partij doorgelicht en maatregelen om

Lees meer

Literatuurlijst

Literatuurlijst In volgorde van verwijzing. Boeken  Loo, van der, J., Dynamiek van werkrelaties, De Toorts, Haarlem, 2006 Vinke, R., Zoeken naar intrinsieke motivatie, Reed Business, 2004 Tiggelaar, B., Dromen, durven, doen, Spectrum, Utrecht, 2006 Landsberg, M., De TAO van motivatie, inspireer uzelf en anderen, Academic Services, 1999 Covey, S., De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2003

Lees meer

5.0. Implementatieplan

5.0. Implementatieplan

5.0. Implementatieplan Inleiding De onderzoeken door het externe bureau met betrekking tot werkdruk, effectiviteit en efficiëntie van de organisatie is nagenoeg afgerond. De eerste uitgebreide tussenrapportage heeft reeds plaatsgevonden. In hun advies hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld. Onlangs is het budget voor het nieuwe jaar na een aantal intensieve sessies gereedgekomen. Stevig ingrijpen in de organisatie is onvermijdelijk. Daartoe

Lees meer

4.0. Inleiding interventies

4.0 Inleiding interventies Op basis van onderzoek en analyse zijn in 3.7. de knelpunten bepaald. Een programma van eisen is opgesteld om de gegenereerde oplossingen te kunnen selecteren. ‘Interventies’ staat in het teken van genereren en selecteren van interventies. Naast het subhoofdstuk ‘Inleiding’ kent dit hoofdstuk de volgende subhoofdstukken: 4.1. Aansluiting op het huidige veranderproces: positionering van deze dissertation in

Lees meer

3.8.1. Programma van eisen

3.8.1. Programma van eisen Op basis van het literatuuronderzoek, veldonderzoek, knelpuntenanalyse en oorzaak en gevolganalyse is de set eisen en wensen opgesteld. Het proces van convergeren en divergeren leverde het set van eisen en wensen op. De eisen en wensen zijn ingedeeld volgens de methode van Moscow. De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen die populair is bij mensen

Lees meer

3.7.1 Knelpunten

3.7.1 Knelpunten In de knelpuntenanalyse is betrokken de resultaten van het veldonderzoek en het literatuuronderzoek. De knelpuntenanalyse levert maar liefst 13 knelpunten op. Nadere analyse van de knelpunten levert vier categorieën op, zodat de knelpunten kunnen worden ingedikt tot vier kernen. interne gerichtheid  · zowel medewerkers als management hebben onvoldoende externe gerichtheid; · het management zit overwegend in een hiërarchische

Lees meer