2.3.1. Inleiding interventies

2.3.1. Inleiding interventies

De woorden interventie en interveniëren zijn het meest bekend in hun politiek-bestuurlijke en krijgskundige betekenis, waar ze vooral betrekking hebben op de bemoeienis met conflicten. Daarnaast komen deze woorden ook voor in het vakjargon van artsen en sociale wetenschappers.

Het hoofdstuk ‘Interventies’ is een logische volgorde na ‘Motivatoren’ en ‘Veranderstrategieën’.

De onderzoeksvraag richt zich op het veranderingsproces binnen PRACTICAL in het algemeen en de rol van motivatoren van medewerkers in het veranderproces in het bijzonder. Dit onderzoek moet niet alleen zaken constateren met betrekking tot het veranderproces, maar ook veranderingen in gang zetten. Interventies betreffende de acties die de veranderingen uiteindelijk moeten gaan realiseren.

Het subhoofdstuk ‘Veranderstrategieën’ kent naast de paragraaf ‘Inleiding’ een aantal paragrafen:

2.3.2. Interventies: wat is interventie, wat zijn de bestanddelen van een interventie en wat is het doel van interventies;

2.3.3. Interventiemodellen: geeft een overzicht van soorten interventies in relatie tot veranderstrategieën;

2.3.4. Basisprincipes van interventies: in deze paragraaf komen de basisprincipes die ten grondslag liggen aan interventies aan bod;

2.3.5. Voorbeelden van interventies: een selectie, niet toevallig gekozen interventies passeren de revue;

2.3.6. De verandering versnellen: een beschrijving hoe large scale interventions kunnen bijdragen aan een versnelling van de verandering;

2.3.7. Analyse: de oogst aan informatie wordt gerelateerd aan de praktijk van PRACTICAL.


Interveniëren en veranderen

In de professionele omgeving van verandermanagers en organisatieadviseurs wordt altijd gezocht naar manieren om veranderingen vorm te geven. Zo proberen professionals interventies uit en ontstaan er nieuwe inzichten vanuit praktijkervaringen. Deze inzichten leiden tot nieuwe ideeën en theorieën over organiseren en veranderen. De laatste decennia zijn er interventiemethodieken bedacht en beproefd die zijn gericht op zoeken, begrijpen, handelen, leren en betekenis geven. Kenmerkend is daarbij de aandacht die wordt gegeven aan interactieprocessen waarin betekenissen over organiseren en veranderen ter sprake komen.
download het artikel


Anderen bekeken ook deze content.

Appreciative inquiry

Appreciative inquiry Download Appreciate Inquiry jpeg Download Appreciative Inquiry ppt Appreciative Inquiry (AI) is het continue zoeken naar het beste in mensen, in hun organisaties, en de relevante wereld om hen heen. Appreciative Inquiry kan als benadering gebruikt worden om op een positieve opbouwende wijze naar mensen, organisatie en situaties te kijken. Dit kan tot uitdrukking komen in de omgang

Posted in Modellen | Tagged , , | Comments Off on Appreciative inquiry

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?

Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding? “We kunnen best veranderen, als we maar willen!” Of “We moeten beter ons best doen!” Niet erg motiverend dit soort ‘aanmoedigingen’ want ze zijn vooral gericht op de wilskracht. Maar worden veranderingen nu bereikt door wilskracht of verbeelding?<?xml:namespace prefix = o /> Cultuur, structuur, visie en systemen  Organisaties die met verandering te maken

Posted in Artikelen | Tagged , , | Comments Off on Veranderen. . . . wilskracht of verbeelding?